وا؟؟؟؟چرا سواره دختره شده؟جاسی؟!این کارا از تو بعید بود!