اخی عاشقتم جاستین.

If I was Your Boyfriend, I’d Kiss Your Neck!

وای بابا نکن این کارا رو من میمیرم برات خب!