اینم از ویدیو تاریخ انتسار موزیک ویدیوBFکه در 2ماه می بیرون میاد یعنی به زودی.
http://www.youtube.com/watch?v=-CNwt4qZysk&feature=player_embedded