وای یا خدا!!!!!!!!من اینو تو خواب ببینم میمیرم از ترس!جاسی تو چطوری شبا بغل این میخوابی؟

ای این زنه چه زشته!!!!!!!!!!