سلنا و جاستین
به گفته ی مرجع خبر این عکس ماله یک هفته پیش از عروسی آلیسون بوده
(آلیسون یکی از اعضای تیم جاستین بیبره)