وای دارم سکته میکنم تا این موزیک ویدیو باید بیرون!!!!!!
[http://www.aparat.com/v/7b08cd35138e79cee11c72612fc08a23178613]