عکس شخصی(اخی قوربونت برم من.....)         

اینم شات بود.