اینم جاس و سلی که امروز(april14)رفتند به هتل!

(اینام که هر روز یک جایی هستن!هه هه هه دامن سلینا رو تو رو خدا!)