خووووووووووودتون ببینید میفهمید که این پسر چه بی ادبه...............نمیدونم والا crying ببینین آخه این پسره چه چرتو پرتی گذاشته تو فیسبوک؟

موضوع نداره ...................