هه هه هه این یک عکس جالب از امروز صبح از کتی پری که همینطور که میبینین تی_شرتی که تنش هست عکس سر جاس روشه!
Katy Perry Is A Belieber!

26 March 2012