این دفعه اول نیست که مایلی هنرمندانی رو که کارشون رو ازYouTubeشروع کردن بد گفته!

در مصاحبه ای در سال2011گفته یک هنرمند بودن سخت تر از اینه که یم اهنگ درYouTubeبذاری و بعدش تور داشته باشی!(یکی نیست بگه تو یکی حرف نزن مرفه بی درد!)

ولی من نفهمیدم که چی شد!

شما فهمیدین به من هم بگین!